De algemene inkoopvoorwaarden zijn te vinden op www.eenanderbureau.nl
en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1 De nities

In deze voorwaarden worden de volgende de nities gebruikt: EEN ANDER BUREAU: EEN ANDER BUREAU v.o.f., handelend onder de naam EEN ANDER BUREAU, Kamer van Koop- handelnummer 51844079; Management van EEN ANDER BUREAU: directie; Leverancier: Bedrijven waar EEN ANDER BUREAU diensten, producten e.d. inkoopt en/of waar EEN ANDER BUREAU mee samenwerkt; Aanbieding; inhoud offerte plus algemene voorwaarden; Partijen: EEN ANDER BUREAU en de Leverancier; Inkooporder: Document dat door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Afdeling Traf c of het management van EEN ANDER BUREAU is ondertekend en waarmee een inkooporder wordt bevestigd; Afdeling Traf c: Traf c managers en Traf c medewerkers van EEN ANDER BUREAU; Producten: Producten en diensten die de Leverancier aan EEN ANDER BUREAU levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door EEN ANDER BUREAU gedane en geplaatste offerteaanvragen en orders voor levering van Producten. Indien en voor zover de algemene voorwaarden van leverancier strijdig zijn met die van EEN ANDER BUREAU, prevaleren de algemene voorwaarden van EEN ANDER BUREAU.

Artikel 3 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen worden geacht bindend te zijn, tenzij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dat een vrijblijvende aanbieding wordt gedaan. Opdrachten die zijn gebaseerd op een vrijblijvende aanbieding zijn bindend, tenzij de Leverancier onverwijld nadat de schriftelijke opdracht is verleend, deze schriftelijk afwijst. Bij de prijs voor drukwerkopdracht is, tenzij de Leverancier dit nadrukkelijk uitsluit, het volgende inbegrepen: vooraf aan druk een controle middels een kleur- of PDF-proef. Indien deze controle door de Leverancier wordt uitgevoerd en er onvolkomenheden in het eindproduct worden geconstateerd, eventueel vanwege fouten in het door EEN ANDER BUREAU aangeleverde bestand, zijn de kosten voor herproductie voor rekening Leverancier. Indien er voor de (kleur) proeven kosten worden gerekend, dient u deze op te nemen in uw offerte. Onderlevering wordt niet geaccepteerd. Vooraf aan levering dienen 10 modellen ter goedkeuring te zijn overlegd aan EEN ANDER BUREAU. Deze 10 modellen komen bovenop het aantal dat is genoemd in de Inkooporder en zijn bij de prijs van Leverancier inbegrepen.

Artikel 4 Inkooporder

Een Inkooporder bindt EEN ANDER BUREAU uitsluitend indien de Inkooporder door een ver- tegenwoordiger van de Afdeling Traf c of het Management van EEN ANDER BUREAU is onder-tekend. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van EEN ANDER BUREAU binden EEN ANDER BUREAU niet, tenzij deze door een vertegenwoordiger van de afdeling Traf c of het management van EEN ANDER BUREAU onverwijld schriftelijk zijn bevestigd. Aangeleverde bestanden zijn en blijven eigendom van EEN ANDER BUREAU. Herproductie of productie rechtstreeks via de klant van EEN ANDER BUREAU, is zonder schriftelijke goedkeuring van EEN ANDER BUREAU niet toegestaan. Eventueel door Leverancier vervaardigde stansmessen worden eigendom van EEN ANDER BUREAU en Leverancier levert deze onverwijld aan EEN ANDER BUREAU indien hierom wordt verzocht door EEN ANDER BUREAU.

Artikel 5 Prijzen

De prijzen die genoemd zijn in de Inkooporder zijn vast en inclusief alle kosten en hef ngen in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier.

Artikel 6 Verpakkingen

De Leverancier is verplicht om de te leveren Producten voor zijn eigen risico en kosten deugdelijk te verpakken. De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van het onjuist en/of onvoldoende verpakken. Op de verpakking dient vermeld te staan aantal en inhoud, echter niet middels stickers met uitingen van de Leverancier en niet voorzien van een pakbon van de Leverancier in de leve- ring. Naam en/of logo van de Leverancier mag niet op of in de verpakking ver- meld staan. De te leveren Producten zullen niet worden verpakt in verpakkingen die, beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering, milieubelastend zijn of worden vermoed dit te zijn, of op andere wijze een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen.

Artikel 7 Leveringstermijn

Leveringen vinden plaats op de plaats en tijd die genoemd zijn in de Inkooporder. Overeengekomen leveringstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn is de Leverancier in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De Leverancier is verplicht EEN ANDER BUREAU schriftelijk te informeren over een (dreigende) vertraging. Het voldoen aan deze informatieplicht laat de consequenties van de vertraging op grond van deze algemene inkoopvoorwaarden en/of op grond van enige wettelijke bepaling onverlet.

Artikel 8 Acceptatie en afwijzing

EEN ANDER BUREAU zal de geleverde Producten binnen een redelijke termijn na levering door middel van een testprocedure accepteren. EEN ANDER BUREAU zal de Leverancier schriftelijk informeren in het geval de Producten worden afgekeurd.

Artikel 9 Kwaliteit

Medewerkers van EEN ANDER BUREAU en/of de klanten van EEN ANDER BUREAU hebben het recht om op het terrein van de Leverancier de toepassing van het kwaliteitssysteem door de Leverancier te auditeren. De Leverancier zal zonder kosten de bovengenoemde personen van de benodigde ondersteuning voorzien om tot een deugdelijke controle te kunnen komen. De Leverancier zal toegang verschaffen tot alle ruimtes op het terrein van de Leverancier waar werk plaatsvindt dat voortvloeit of verband houdt met de Inkooporder. Indien de bovengenoemde medewerkers constateren dat niet aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, zal de Leverancier worden geïnformeerd. De Leverancier zal vervolgens maatregelen nemen teneinde aan de kwaliteitseisen te voldoen, zonder kosten voor EEN ANDER BUREAU en zonder enige consequentie voor de levertijd zoals die is aangegeven in de Inkooporder.

Artikel 10 Betaling

Tenzij anders is overeengekomen in de Inkooporder, zal betaling plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en de acceptatie van de Producten door EEN ANDER BUREAU. EEN ANDER BUREAU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om verschuldigde betalingen te verrekenen met alle vorderingen op de Leverancier uit welke hoofde dan ook. EEN ANDER BUREAU is gerechtigd de betaling van de factuur van de betreffende order en andere orders die los staan van deze orders op te schorten indien de Leverancier tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen. Er zal worden betaald in de valuta die genoemd is in de Inkooporder. Betaling van de factuur door EEN ANDER BUREAU houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in en/of betekent niet dat EEN ANDER BUREAU het materiaal goedkeurt.

Artikel 11 Wijzigingen

De Leverancier is verplicht om EEN ANDER BUREAU vooraf te informeren over elke verandering of wijziging in de samenstelling en eigenschappen van de door de Leverancier te leveren. Producten ten opzichte van hetgeen is overeengekomen in de Inkooporder. Indien de Leverancier zijn bovengenoemde informatieplicht niet nakomt of de genoemde verandering of wijziging niet acceptabel is voor EEN ANDER BUREAU, is artikel 12 van toepassing en is er sprake van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier. EEN ANDER BUREAU is te allen tijde bevoegd om, in overleg met de Leverancier, de omvang, de samenstelling of eigenschappen van de te leveren Producten te wijzigen. Een dusdanige wijziging heeft geen gevolgen voor de prijs en levertijd. De prijs wordt aangepast naar rato. De stuksprijs blijft hetzelfde. Een verandering in een Inkooporder is alleen geldig indien schriftelijk gedaan, afgesproken en bevestigd door de afdeling Traf c of het Management van EEN ANDER BUREAU.

Artikel 12 Tekortkoming

De Leverancier is zonder ingebrekestelling in verzuim:
indien de Leverancier één of meer van haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; indien er sprake is van een onderlevering van meer dan 1%; ingeval van faillissement of surseance van betaling van de Leverancier; wanneer EEN ANDER BUREAU uit de omstandigheden moet a eiden dat de Leverancier zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen en de Leverancier binnen een door EEN ANDER BUREAU schriftelijk te stellen redelijke termijn geen zekerheid geeft dat alsnog tijdig en behoorlijk zal worden nagekomen;
ingeval de Leverancier (een van) de personeelsleden van EEN ANDER BUREAU enig persoonlijk voordeel heeft verschaft of getracht heeft te verschaffen. In bovengenoemde gevallen heeft EEN ANDER BUREAU recht op schadevergoeding en/ of nakoming. Nakoming kan alleen gevorderd worden indien zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gevergd kan worden. Deze rechten gelden onverminderd EEN ANDER BUREAU’s andere rechten in verband met de tekortkoming, waaronder het recht de Inkooporder eenzijdig zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Alle vorderingen die EEN ANDER BUREAU in de hierboven omschreven gevallen op de Leverancier mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn en voor verrekening met vorderingen van de Leverancier op EEN ANDER BUREAU vatbaar zijn.

Artikel 13 Beëindiging

EEN ANDER BUREAU heeft het recht de uitvoering van een Inkooporder geheel of gedeeltelijk op te schorten of om een Inkooporder geheel of gedeeltelijk te ontbinden vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. EEN ANDER BUREAU heeft in dat geval geen andere verplichting dan de door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden. Deze vergoeding zal nimmer het bedrag van de betreffende Inkooporder overstijgen. Indien EEN ANDER BUREAU en de Leverancier niet tot overeenstemming kunnen komen over de vergoeding dan zal een onafhankelijk deskundige de vergoeding vaststellen.

Artikel 14 Garantie

De Leverancier garandeert dat de Producten aan alle eisen voldoen. In het geval zich een gebrek voordoet binnen 18 maanden na acceptatie door EEN ANDER BUREAU, is de Leverancier verplicht om, ongeacht de oorzaak van het gebrek, de Producten binnen een door EEN ANDER BUREAU te bepalen redelijke termijn te vervangen of te herstellen of, op voorwaarde dat er geen strijd is met de redelijkheid en de billijkheid, de Producten terug te nemen en onmiddellijk de betaling voor deze Producten te retourneren. Alle kosten die samenhangen met het vervullen van de garantie zijn voor rekening van de Leverancier als ook alle schade die ontstaat, tenzij de Leverancier kan bewijzen dat het gebrek is veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten door EEN ANDER BUREAU.

Artikel 15 Mogelijkheid van laatste inkoop

In het geval de Leverancier voornemens is te stoppen met de productie van de Producten zal de Leverancier EEN ANDER BUREAU zes maanden voordat de Leverancier daad- werkelijk stopt schriftelijk inlichten. Gedurende deze zes maanden zal de Leverancier Inkooporders voor dergelijke producten accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden. De Leverancier zal gedurende vierentwintig maanden na levering van de laatste producten na de schriftelijke inlichting aan EEN ANDER BUREAU onder- houd en service leveren voor de producten die vóór de genoemde zes maanden durende periode zijn besteld of geleverd.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

EEN ANDER BUREAU zal een kostenloze, exclusieve licentie verkrijgen ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten die op de Producten en/of hulpproducten rusten om dergelijke rechten te gebruiken of te doen gebruiken voor het doel waarvoor de Producten en/of hulpproducten zijn verworven. De Leverancier zal EEN ANDER BUREAU vrijwaren tegen aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde Producten en/of hulpproducten rusten. Indien Producten en/of hulpproducten exclusief voor EEN ANDER BUREAU zijn ontwikkeld zal de Leverancier de eigendomsrechten overdragen aan EEN ANDER BUREAU.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

De Leverancier is aansprakelijk voor alle door EEN ANDER BUREAU en/of haar personeel en of derden geleden of nog te lijden schade die direct of indirect voortvloeit of verband houdt met de uitkomst of de uitvoering van de Inkooporder. De Leverancier vrijwaart EEN ANDER BUREAU en zal EEN ANDER BUREAU volledig schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken.

Artikel 18 Verzekering

De Leverancier verplicht zich terzake van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid bij een gerenommeerde verzekeraar afdoende te verzekeren en daarvan op eerste verzoek van EEN ANDER BUREAU bewijs te overleggen, alsmede desgewenst bewijs te overleggen dat de verzekeringspremies door hem zijn betaald.

Artikel 19 Exportvergunningen

De Leverancier is verplicht om tijdig alle benodigde exportvergunningen te verkrijgen voorgeschreven door het land van herkomst en/of andere relevante landen. EEN ANDER BUREAU zal de Leverancier alle informatie verschaffen die redelijkerwijs noodzakelijk is om de exportvergunning te verkrijgen.

Artikel 20 Compensatie

Op verzoek van EEN ANDER BUREAU, zal de Leverancier de noodzakelijke assistentie verlenen om ervoor zorg te dragen dat de Inkooporder in aanmerking komt en gewaardeerd wordt door de relevante autoriteit als onderdeel van compensatieverplichtingen vanaf de datum dat de Inkooporder is ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de afdeling inkoop van EEN ANDER BUREAU.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

Alle modellen, mallen, stansmessen, tekeningen en andere hulpzaken die EEN ANDER BUREAU ofwel ter beschikking heeft gesteld, ofwel door Leverancier zijn ingekocht ofwel door Leverancier speciaal zijn gemaakt om de Inkooporder uit te kunnen voeren, zullen eigendom van EEN ANDER BUREAU blijven respectievelijk op moment van aankoop dan wel fabricage worden. De Leverancier is verplicht deze hulpzaken duidelijk te merken als eigendom van EEN ANDER BUREAU en is verplicht deze hulpzaken te verzekeren en indien EEN ANDER BUREAU dat wenst kosteloos aan EEN ANDER BUREAU te zenden binnen 3 werkdagen.

Artikel 22 Geheimhouding

De Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van EEN ANDER BUREAU die de Leverancier verneemt of. Alle informatie, als ook eventuele kopieën blijven eigendom van EEN ANDER BUREAU en zullen aan EEN ANDER BUREAU op eerste verzoek geretourneerd worden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en regeling van geschillen

Alle door EEN ANDER BUREAU gedane en geplaatste offerteaanvragen en Inkooporders voor levering van Producten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van ‘United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten. Alle geschillen tussen EEN ANDER BUREAU en de Leverancier voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of voort- vloeiende uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem. Dit laat onverlet de bevoegdheid van EEN ANDER BUREAU om te kiezen voor de wettelijke competente rechter of te kiezen voor oplossing van het geschil door middel van arbitrage.

Artikel 24 Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of vernietig- baar is op grond van het toepasselijke recht, zullen EEN ANDER BUREAU en de Leverancier met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen, welke zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. Overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden blijven onverkort van kracht.

ANDER BUREAU zes maanden voordat de Leverancier daad- werkelijk stopt schriftelijk inlichten. Gedurende deze zes maanden zal de Leverancier Inkooporders voor dergelijke producten accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden. De Leverancier zal gedurende vierentwintig maanden na levering van de laatste producten na de schriftelijke inlichting aan EEN ANDER BUREAU onder- houd en service leveren voor de producten die vóór de genoemde zes maanden durende periode zijn besteld of geleverd.